Aktuelle Corona Sicherheitsphase - seit Montag 10.1.2022 - Risikostufe 3